Prawo Międzynarodowe

3.3 Problem obywatelstwa statków morskich i powietrznych; obiektów wyrzucanych w przestrzeń kosmiczną; Państwa mają prawo określić jakie statki (obiekty) nosiły będą jego banderę a więc określać ich obywatelstwo dla celów międzynarodowej żeglugi morskiej, powietrznej i poza powietrznej. Obywatelstwo… Statków powietrznych – art.17 konwencji chicagowskiej (cz.II) statut Organizacji Międzynarodowej Lotnictwa Cywilnego (1944); Obiektów kosmicznych – art.14 konwencji w sprawie rejestracji obiektów wyrzucanych w przestrzeń poza powietrzną (1975) Obywatelstwo statków morskich… Art.,5 konwencji genewskiej (1958) o morzu pełnym, stanowi że… „1.Każde państwo ustala warunki, od których uzależnia przyznanie swej przynależności statkom, rejestrowanie statków na swym terytorium i przyznanie prawa do wywieszania bandery. Statki posiadają przynależność państwa, którego banderę mają prawo wywieszać. Musi istnieć istotne powiązanie między państwem i statkiem; w szczególności państwo musi skutecznie sprawować nad statkami pływającymi pod jego banderą swą jurysdykcję i kontrolę w sprawach administracyjnych, technicznych i społecznych. 2. Każde państwo wydaje statkom, którym przyznało prawo do wywieszania swej bandery dokumenty stwierdzające istnienie tego prawa” 3.4 Następstwem przyznania obywatelstwa jest: 1. możliwość stosowania wobec własnych obywateli prawa państwa obywatelstwa ( w tym także pozostających poza terytorium państwa – kompetencja personalna) 2. stosowanie reguł normujących kwestie odpowiedzialności państwa za zachowanie jego funkcjonariuszy a także skutków wywołanych przez rejestrowane w nim obiekty ( statki morskie i powietrzne, obiekty wyrzucane w kosmos); 3. wykonywanie przez państwo obywatelstwa wobec własnych obywateli „opieki dyplomatycznej” 3.5 Problem realizacji kompetencji personalnej Zarówno „akty jurysdykcyjne” jak i „akty opieki” – to kompetencje w istocie swojej realizowane w przestrzeni prawnej innego suwerena. Każda próba ich podjęcia w wykonania zderza ze sobą jurysdykcję władzy miejscowej z jurysdykcją podejmującego próbę jej wykonywania – implikuje konflikt jurysdykcji. Potrzeba zatem reguł eliminujących konflikt jurysdykcji, aby „akt jurysdykcyjny”, „akt opieki” się spełnił. Zasada wzajemności sprzyja ich wypracowaniu. 3.5.1. Akt zgody państwa terytorialnego na wykonywanie określonej co do przedmiotu kompetencji/jurysdykcji personalnej odnajdujemy: Bądź w prawie międzynarodowym-umownym, zwyczajowym; Bądź w prawie krajowym- w szczególności w ustawach zawierających reguły uznające skuteczność prawa obcego w krajowym porządku prawnym(prawo międzynarodowe prywatne; reguły kolizyjne); Nas interesuje przede wszystkim przypadek wykonywania kompetencji(jurysdykcji) personalnej polegającej na możliwości wyegzekwowania wobec osób, własnych obywateli, aktów prawa krajowego.