Społeczność międzynarodowa

AD 3 POZARZĄDOWE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE (NGO’s)

Nazywane „konkwistadorami XX w.” – rywale suwerennych państw. Organizacje te nazywane inaczej stowarzyszeniami międzynarodowymi są instytucjami tworzonymi z inicjatywy prywatnej najczęściej, niż z inicjatywy rządów, instytucjami grupującymi osoby prywatne lub publiczne, fizyczne i prawne, różnej narodowo, państwowo przynależności.

Organizacja, aby mogła działać jako NGO’s:
• Musi działać na podstawie zarejestrowanego statutu
• Członkowie: osoby fizyczne lub prawne różnej przynależności państwowej
• Osoby te muszą dobrowolnie do stowarzyszenia przystąpić
• Organizacja „non – profit” – „non for profit”
• Celem jest działanie jest korygowanie działań podmiotów prawa międzynarodowego poprzez podejmowanie akcji dotyczących wielu państw. Np. Amnesty International - jest Amnesty w Polsce, ale działa wspólnie z innymi Amnesty na cały świecie; miała ona istotny wpływ na kształt konwencji o zakazie tortur i innego nieludzkiego traktowania, co skutkuje wyeliminowaniem tego typu zachowań w wielu krajach, w tym w więzieniach, zakładach karnych itp.

Cele NGO’s:
o Humanitarne (MKCK, Amnesty Int, Human Rights Watch)
o Polityczne (Międzynarodówka socjalistyczna, Pugwash)
Pugwash (od nazwy miejscowości w Kanadzie) – założona w 1955 r. przez Rusella i A. Einsteina. Jednoczyła ludzi nauki i techniki. Cel: zwracanie uwagi władzom (politykom) na zagrożenia płynące z rozwoju techniki np. atomowej.
o Naukowe (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego)
o Ekonomiczne i społeczne (Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych, Lekarze bez granic)
o Sportowe (MKOl)
o Ekologiczne (Greenpeace)
o Śmieszne (Międzynarodowa Organizacja Ochrony Skrzata Ogrodowego)
Ich wpływ na relacje międzynarodowe jest bardzo różny. Geograficznie jet bardzo znaczny w Europie i USA – w innych przestrzeniach NGO’s jest śladowa. Globalnie NGO’s jest ok. 5000.

Art. 71 Karty ONZ stwierdza, że: „Rada Gospodarczo – Społeczna może zawierać odpowiednie porozumienia w sprawie zaciągania opinii organizacji pozarządowych , które zajmują się sprawami wchodzącymi w zakres ich kompetencji.” W 1945r. za sprawą tego zapisu państwa tworzące ONZ zasygnalizowały, że potrzebują opinii z innych punktów niż sfera wewnętrzna organizacji np. od NGO’s.

AD 4 SPÓŁKI WIELONARODOWE

Spółki te są przedsiębiorstwami, które są właścicielami środków produkcji lub świadczą usługi w wielu krajach i które te środki i świadczenie usług kontrolują „z zewnątrz”. Z „ekonomicznego” punktu widzenia „spółka ponadnarodowa” służy do optymalizacji zysków poprzez operacje przeprowadzane także za granicą i poddana jest w tym zakresie reżimom międzynarodowym. Z „międzynarodowego” punktu widzenia spółki te to przedsiębiorstwa, które poprzez międzynarodowe zróżnicowanie swoich interesów stara się osiągnąć max profitu spodziewanego z danego regionu świata. Tzn., że organizacje te chcą szybko zarobić, a czy to przynosi jakieś korzyści innym społecznościom to ich nie interesuje.

Problem etyki biznesu 13 sierpnia 2003r. – jednomyślnie – Podkomisja ds. Promocji i Ochrony Praw Człowieka (organ pomocniczy Komisji Praw Człowieka ONZ) została przyjęta rezolucja: „Normy dotyczące odpowiedzialności transnarodowych korporacji i innych przedsiębiorstw handlowych wobec praw człowieka”. Z tej rezolucji wynikają pewne obowiązki w stosunku do podmiotów w niej wymienionych: o Obowiązek nie angażowania się lub czerpania korzyści ze zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa, tortur, znikaniu (forced disapiriance), pracy przymusowej, brania zakładników itp. o Obowiązek postępowania wobec środowiska zgodnego z międzynarodowymi porozumieniami, „jak również prawami człowieka, standardami zdrowia publicznego bezpieczeństwa, zasadami biotycznymi i zasadami ostrożności, a generalnie obowiązek postępowania, który będzie służył celowi sumującemu wszystkie wcześniejsze tj. zrównoważonemu rozwojowi. Apeluje się do spółek międzynarodowych, aby jeśli podpisują kontrakty z np. dystrybutorem to muszą uwzględnić te obowiązki.

AD5 JEDNOSTKI

W tradycyjnym ujęciu jednostka jest przedmiotem PM. Współcześnie jednostka staje się dysponentem praw i obowiązków PM np. Slobodan Milosevic, Jerzy Bronowski Z woli społeczności międzynarodowej o takim składzie – reprezentujące te społeczności przede wszystkim suwerenne państwa w akceptowany przez nią sposób tworzą:  Zbiór reguł prawa międzynarodowego  Reguły prawa międzynarodowego normują relacje (stosunki) w obrębie tych społeczności. Brakuje fragmentów konwencji haskiej z 18 X 1907 i Paktu Ligii Narodów

KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH.
MY, LUDY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, ZDECYDOWANE -
uchronić przyszłe pokolenia od klęsk wojny, która dwukrotnie w ciągu naszego życia wyrządziła niewypowiedziane cierpienia ludzkości, i przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, w dostojeństwo i wartość jego osoby, w równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz w równość praw narodów wielkich i małych, i stworzyć warunki, w których będzie mogła panować sprawiedliwość i poszanowanie zobowiązań opartych na traktatach i innych źródłach prawa międzynarodowego, i przyczynić się do postępu społecznego i podniesienia stopy życiowej przy większej wolności, i W TYM CELU stosować tolerancję i żyć wspólnie w pokoju, jeden z drugim, jak dobrzy sąsiedzi, i zjednoczyć nasze siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, i zapewnić, przez przyjęcie zasad i ustanowienie metod, że siły zbrojne będą używane tylko we wspólnym interesie, i zużytkować urządzenia międzynarodowe dla popierania postępu gospodarczego i społecznego narodów, POSTANOWIŁYŚMY ZESPOLIĆ NASZE WYSIŁKI DLA OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW.

Jakie cechy ma „społeczność międzynarodowa”?
 Zamknięta i zdecentralizowana
 Oraz zróżnicowana i deliberująca

Termin „społeczność międzynarodowa” opisujący krąg podmiotów uczestniczących w międzynarodowym obrocie dotyczy zjawiska ewoluującego przez wieki gdy mieć na uwadze:

jej ilościowy/jakościowy skład; cechy wyróżniające jej uczestników; hierarchię celów; reguły komunikacji;

Jakie podstawowe cechy –obok faktu dominującej w jej obrębie pozycji i roli suwerennych państw-charakteryzują społeczność międzynarodową na przełomie XX/XXI wieku? Wskazuje się na dwie pary skorelowanych ze sobą opozycyjnych cech społeczności międzynarodowej. Społeczność ta jest: zamknięta i zdecentralizowana; oraz zróżnicowana i deliberująca;

Poszerzanie się kręgu państw członkowskich ONZ wg danych ONZ:
1945-51 państw założycieli
1950-60 państw (51+9)
1955-76 państw (51+25)
1960-99 państw (51+48)
1965-117 państw (51+66)
1970-127 państw (51+76)
1975-144 państwa (51+93)
1980-154 państwa (51+103)
1985-159 państw (51+108)
1990-159 państw
1995-185 państw (51+134)
2000-189 państw (51+138)
2002-191 państwa (51+140)-Timor Wschodni, Szwajcaria;

PAKT LIGII NARODÓW-CZĘŚĆ XIII-Praca- Dział I. Organizacja pracy Zważywszy że celem istnienia Ligi Narodów jest ustalenie powszechnego pokoju oraz że pokuj ten może być budowany jedynie na zasadach sprawiedliwości społecznej: Zważywszy, że pewne warunki pracy są dla wielkiej liczby ludzi niesprawiedliwe, powodują nędzę i niedostatek, co rodzi niezadowolenie zagrażające pokojowi i harmonii powszechnej; Dwa okresy przyspieszenia poszerzania się kręgu państw (ONZ); Lata 1956-1975=68 państw –proces dekolonizacji Afryki i Azji + 2 państwa niemieckie (NRD, RFN-1973. od 3.10.1990 tylko RFN); Lata 1990-(159)-1993 (184)=25-rozpad ZSRR, zmiany w 1989 roku w Europie środkowej i na Bałkanach+2 państwa koreańskie (1991);

Art. 1. Karty NZ „Narody Zjednoczone dążą do określonych celów:
1. Do utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego (...)
2. Do rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy narodami opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i stanowienia narodów o sobie (...)
3. Do osiągania międzynarodowej współpracy (...) przy popieraniu i zachowaniu poszanowania praw człowieka (...)
4. Do stania się ośrodkiem uzgadniającym działalność narodów, zmierzającym do osiągnięcia tych (...) celów.

1. Zasada suwerennej równości państw;
2. Zasada „pacia sunt servanda”;
3. Zasada pokojowego rozstrzygania sporów;
4. Zasada zakazu użycia siły;
5. Zasada udzielania Narodom Zjednoczonym przez członków pomocy;
6. Zasada zakazu ingerencji w sprawy wewnętrzne;
+ dodane Deklaracją Zasad prawa międzynarodowego - rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 26/25 (24.10.19970)
7. Zasada współdziałania państw członków, w tym współdziałania w popieraniu powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka;
8. Zasada równouprawnienia i samostanowienia narodów;
„Gdy negocjonowano i podpisywano w Sanwrancisco Kartę, pracowano nad bombą atomową w Los Alamos, w Nowym Meksyku, oddalonym o tysiąc mil. Niewielu w San Francisco, włączając w to twórców Organizacji, wiedziało o tych pracach ... Pierwsza bomba atomowa eksplodowała nad Hiroshimą 6 sierpnia 1945 roku, 41 dnia po podpisaniu Karty. Od chwili ustanowienia Narodów Zjednoczonych w dniu 24 października 1945 roku, świat któremu miały służyć zmieniał się w zasadniczy sposób. Broń nuklearna i będąca konsekwencją jej odkrycia i użycia, „zimna wojna” zawisły całunem nad organizacją, a ta zasadniczo zawiodła nadzieje jakie w niej pokładała globalna społeczność” (Peck). Jakie skutki „zimnej wojny” ? Przed i po 1989 roku ? ....15 członków Unii w 2003 = ponad 1/3 budżetu NZ; Członkowie Grupy G – 7 (G-8) = ponad 70% budżetu NZ, tj. dwa razy więcej niż pozostałe... 182 państwa. ... W roku 2000, poziom najniższej składki ustalony w 1998 roku na poziomie 0, 001 % budżetu był poziomem przekraczającym możliwości płatnicze 37 państw członkowskich.