Prawo Międzynarodowe

Wśród nich odnajdujemy m.in., traktaty polsko – tureckie (1621, 1672, 1679, 1699); Kapitulacja między Wysoką Portą a Francją (28.05.1740 r.) – tzw. Siódma Kapitulacja przewidywała m.in., w... Art. 15 „Gdyby zdarzyło się jakie zabójstwo lub inne zajście miedzy Francuzami, ich ambasadorowie i ich konsulowie stanowić będą według swych praw i zwyczajów, i żaden z naszych urzędników nie może ich niepokoić z tego powodu.” I Art. 16 „Gdyby ktoś wytoczył proces konsulom, ustanowionym do spraw ich kupców, konsulowie ci nie będą mogli być więzieni, ani ich domy opieczętowane, a sprawa będzie przedstawiona naszej Porcie Szczęśliwości, gdyby zaś okazano rozkazy dawniejsze lub późniejsze przeciwne niniejszym artykułom, będą one nieważne i postąpi się zgodnie z cesarskimi kapitulacjami”. Ograniczenia wyłączności kompetencji – to przypadki dopuszczenia wykonywania kompetencji przez inne państwa na swoim terytorium – przypadki rzadkie, ale możliwe. Np. bazy wojskowe: Praktyka współczesna – bazy USA na Okinawie, w RFN, we Włoszech (w Aviano) Federacji Rosyjskiej na Krymie; Apogeum praktyki ustanawiania baz to koniec lat 40 i połowy lat 50 XX wieku. USA dysponowały w tamtej dobie prawie 500 bazami rozlokowanymi w Europie, na Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim; ZSRR niewiele mniej; Bazy wojskowe: - w wyniku zawarcia dwustronnych umów; - w zamian za określone opłaty / inne korzyści / sojusze wojskowe; - bezterminowo lub na czas określony (10-99); - stosownie do treści porozumień strona uzyskuje prawo użytkowania, kontrolowania i nadzorowania pewnego obszaru; - wykonuje w nim kompetencje wojskowe; - kompetencje te obejmują m.in.: a. uprawnieni do budowania i instalowania urządzeń wojskowych; b. uprawnienie sprowadzania i gromadzenia zapasów amunicji i wojskowego wyposażenia; c. uprawnienie utrzymywania w bazach personelu wojskowego i cywilnego; d. uprawnienie wykonywania w obrębie bazy kompetencji (jurysdykcji0 administracyjnej, sądowej i policyjnej koniecznej dla jej utrzymania i obrony; Przykłady ograniczeń zupełności i wyłączności kompetencji RP, wynikających z przystąpienia do NATO – Traktat (Pakt) powołujący Organizację (1949); RP członkiem NATO od 12.03.1999; Ograniczenia kompetencji będą następstwem wykonywania umów „wykonawczych” do Paktu tj.: - porozumienia o statusie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych oraz personelu międzynarodowego (1951) – (Dz. U. 2000, nr 64, poz. 736); - porozumienia w sprawie statusu sił zbrojnych – (1951) (Dz. U., z 2000, nr 21, poz. 257) – normujące administracyjne i prawne warunki przebywania sił zbrojnych państw członkowskich na terytoriach innych państw członkowskich w związku z wykonywaniem uzgodnionych przez strony zadań; - protokołu w sprawie statusu międzynarodowych kwater głównych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego – 28.08.1952 (Dz. U. z 2000, nr 64, poz. 746);