Prawo Międzynarodowe

W 1994r. MTS stanął przed dylematem – między małymi państwami Bahrajnem a Katarem doszło do terytorialnego sporu. Strony upubliczniły ten spór wysyłając listy do Arabii Saudyjskiej z prośbą o ocenę tego sporu. W tych listach obie strony zasygnalizowały gotowość poddania sporu pod jurysdykcję MTS. Saudyjczycy doprowadzili do spotkania między stronami i stworzyli protokół z tego spotkania, który potwierdzał także gotowość poddania sporu pod jurysdykcję MTS. Kiedy strony nie doprowadzały do rozstrzygnięcia Katar zdecydował się przedstawić sprawę w MTS – ie, dołączył owe listy i protokół i zasygnalizował, że w ich świetle strony są gotowe do poddania jurysdykcji MTS tego sporu. Bahrajn stwierdził, że te listy i protokół były tylko deklaracją polityczną i jeżeli spór miałby być poddany osądowi MTS istotna jest z naszej strony niekwestionowana zgoda odrębna o poddaniu się jurysdykcji MTS (nasze wcześniejsze wypowiedzi nt. jurysdykcji są deklaracjami politycznymi i nie mogą być traktowane jako zgody na jurysdykcję MTS). Trybunał nie podzielił zdania Bahrajnu i uznał te lisy i protokół za umowy międzynarodowe.
Co może decydować o tym, że podobnie zapisane oświadczenia podmiotów PM mogą rozstrzygać o tym, że są one umowami międzynarodowymi? Wg MTS rozstrzygają o tym:
1.    Natura aktu (o której wnioskować można na podstawie użytej terminologii).
2.     Materia, która jest jego przedmiotem (definicja szelfu, oświadczenie nt. właściwości jurysdykcyjnej są materią par exellence prawnomiędzynarodową).
3.    Okoliczności powstania aktu ( np. spór terytorialny między państwami)


KLASYFIKACJA UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

I. Odwołanie się do kryteriów materialnych UM dzielimy na:
?    Umowy – ustawy (traites – loi)
?    Umowy – kontrakty ( traites – contrat)

Ten podział wprowadzono w XIX w. i był on pochodną dostrzeżenia przed zawieraniem traktatu, które normowały zachowania państw w danej dziedzinie obrotu w sposób trwały. Były to porozumienia, które kontrastowały z traktatami służącymi do normowania jednostkowej kwestii w następstwie unormowania której traktat wygasa.

II. Odwołanie się do kryteriów formalnych
?    Umowy dwustronne i wielostronne
?    Umowy zawierane w uroczystej formie i umowy zawierane w formie uproszczonej.

Podział na umowy 2- i wielostronne pozostaje w związku z podziałem na umowy – ustawy i umowy – kontrakty. Reżimy traktatowe między suwerennymi państwami zaczęły się kształtować na przełomie XV i XVI w. Dopiero na początku XIX w. pojawiła się konstrukcja umów wielostronnych. Do tego momentu do podpisania porozumień wieńczących konferencję wersalską w 1815r. społeczność międzynarodowa gdy dochodziło do zawierania traktatów zawsze czyniła to w relacji bilateralnej. Nawet traktat westfalski z 1648r. są traktatami bilateralnymi. W 1815r. – I traktat wielostronny!!!!!