Prawo Międzynarodowe

Art.. 96.1 i 2 Karty upoważnia wprost Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa, zaś „inne organy NZ oraz organizacje wyspecjalizowane” mogą zwracać się do Trybunału z upoważnienia Zgromadzenia Ogólnego, pod warunkiem wszakże, że opinia ma dotyczyć zagadnień „wyłaniających się w toku ich działania”.


B.    uchwały nie będące uchwałami organów sądowych dzielimy na:

a.    uchwały pro foro interno (na rzecz samej organizacji) – reguły warunkujące sprawne funkcjonowanie i rozwój mechanizmu OM oraz;
b.    uchwały pro foro externo – reguły normujące – przede wszystkim – relacje między Organizacją a Państwami Członkowskimi, służące wspólnemu osiąganiu statutowych celów;

a.    Uchwały pro foro interno wiążą – organy OM i Państwa Członkowskie.

Mają charakter bądź indywidualny, bądź ogólny.

Uchwały o charakterze indywidualnym, m.in. nominujące funkcjonariuszy OM (w tym sędziów), tworzące organy pomocnicze, uruchomienia środków finansowych na jednostkowe przedsięwzięcia;

Uchwały o charakterze ogólnym, m.in. regulaminy wewnętrzne organów; regulaminy dotyczące polityki finansowej (kształtowania poziomu składek członkowskich, konstruowania i wykonywania budżetu), regulacje określające zasady wykonywania służby w OM;

Ponieważ uchwały te z natury swej wiążą – zarówno organy OM jak i państwa członkowskie - są często przyjmowane według złożonych procedur.

Złożoność procedur jest następstwem uznanej konieczności zabezpieczenia wpływów państw politycznie najmocniejszych.

Art. 97 stanowi, że Sekretarz Generalny jest „wybierany przez Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa”; zalecenie podjęte być musi kwalifikowaną większością 9 członków RB, w tym 5 członków stałych;

Przyjęcie w poczet organizacji jest decyzją Zgromadzenia Ogólnego podjętą wszakże na zalecenie Rady Bezpieczeństwa; zalecenie wymaga zgody co najmniej 9 członków RB, w tym 5 stałych;


Uchwały OM pro foro interno:

- są bez wątpienia źródłem prawa dla danej OI i państw członkowskich;
- przyjęte w OM regulacje kształtują pewien kanon normowania spraw w ich obrębie = a że jest ich ponad 6 415 (2004) = prawo organizacjo międzynarodowych;


b.    uchwały pro foro externo – reguły normujące – przede wszystkim – relacje między Organizacją a Państwami Członkowskimi, służące wspólnemu osiąganiu statutowych celów;


Dzielimy je na:

uchwały wiążące;

uchwały o nie wiążącym charakterze;

Uchwały wiążące z kolei dzielimy na:
indywidualne bądź ogólne;

Indywidualne – kiedy stanowią normy o jednostkowym i konkretnym charakterze – tzn. stanowią o zbiorze reguł kierowanych do określonego „imiennie” kręgu adresatów i normujących jednostkowe niepowtarzalne zdarzenie;

Ogólne – kiedy stanowią normy o ogólnym i abstrakcyjnym charakterze – tzn. stanowią o zbiorze „reguł kodeksowych” – kierujących nakazy do nieokreślonej potencjalnie liczby adresatów, dotyczących kategorii zdarzeń, powtarzalnych, w skali nieograniczonej;WYKŁAD 14 (17-01-2006)A. Uchwały wiążące indywidualnie – przykład decyzji:

Zgromadzenia Ogólnego ONZ;

i Rady Bezpieczeństwa ONZ;


Uchwały indywidualne wiążące Zgromadzenia Ogólnego ONZ to:
-    uchwały podejmowane na zlecenie RB o przyjęciu w poczet członków organizacji;
-    uchwały o wysłaniu tzw. „sił pokojowych” ONZ;
-    uchwała o zakończeniu mandatu RPA w Namibii;