Prawo Międzynarodowe

UMOWA MIĘDZYNARODOWA

Definicja 1: Umowa Międzynarodowa – wspólne oświadczenie woli podmiotów PM wywołujące skutki prawne.

Definicja 2: znajduje się w Art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969r: „"traktat" oznacza międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach, i bez względu na jego szczególną nazwę”.


Cechy umowy:
1) forma pisemna / ustna
2) Porozumienie poddane reżimowi PM tzn.
?    Strony – podmioty PM
?    Konwencja wiedeńska z 1969r.
3) Liczba dokumentów
4) Nazwa umowy
5) Forma pisemnego porozumienia


Ad. 1) Głównie umowy mają formy pisemne. Rzadko zdarza się, że umowa jest zawierana w formie ustnej np. podręczniki PM przywołują przykłady dowódców frontów, czy ich odcinków, którzy zawierali ustne porozumienia w następstwie, których dochodziło do zawieszania działań wojennych na danym froncie na jakiś czas w celu np. opatrzenia rannych.


Ad. 2) Stronami reżimów traktatowych PM są państwa. Po co to zastrzeżenie? W 1952r. MTS musiał rozstrzygnąć, czy umowa zawarta między rządem UK a spółką naftową irańską, w której połowę udziałów posiada rząd UK jest umową międzynarodową, ponieważ rząd Iranu podjął próbę zwolnienia się z rygorów obowiązujących zawartych miedzy innymi udziałowcami spółki (podmiotów prywatnych irańskich). UK podniosło argument, że objęcie połowy udziałów w spółce przez rząd UK powoduje że ten reżim ma charakter dwoisty: z jednej strony jest oczywiście umowa w rozumieniu prawa wewnętrznego Iranu ale okoliczność objęcia tych udziałów przez rząd UK implikuje przeredagowanie tego kontraktu między rządem Iranu a spółką jako zawierającego pewne pierwiastki umowy międzynarodowej. MTS uznał, że okoliczność objęcia 50% udziałów w spółce nie przekształca charakteru tego kontraktu na kontrakt w rozumieniu prawa międzynarodowego.
Zdarza się czasem, że rządy lub pełnomocnicy państw zawierają między sobą porozumienia które są poddane reżimowi prawa szwajcarskiego, austriackiego czy innego państwa. Stronami są zawierane przez odpowiednie osoby ministrów, czy pełnomocników rządów, natomiast sam kontrakt poddany reżimowi np. prawa Austrii nie jest umową międzynarodową, ponieważ umowy międzynarodowe powinny być poddane reżimowi PM (KW z 1969r.).


Ad.3) Może być 1, 2 lub kilka związanych ze sobą dokumentów. Co to znaczy? Jeżeli KW mówi o 2 lub kilku dokumentach to ma na myśli nowy typ porozumień, które wykształciły się w II połowie XX w. – umowy międzynarodowe zawierane w toku wymiany not ( ponad 50% umów). Państwo przedkłada propozycję zawarcia porozumienia i wysyła ją do partnera. Jeżeli partner akceptuje warunki to odpowiada akceptująco i wtedy umowę tworzą te 2 dokumenty (umowa = nota propozycja + nota akceptacja). Jeżeli proces trwa, ponieważ partner może zmodyfikować tą propozycję to rozciąga ciąg dokumentów i trzeba dotrzeć do noty akceptującej zamykającej ten dialog i wszystkie te dokumenty składają się na porozumienie międzynarodowe.


Ad. 4) Nazwa: pakt, konwencja, traktat…


Struktura traktatu:
I) Tytuł
II) Wstęp (preambuła)
III) Część merytoryczna (dyspozycyjna)
IV) Postanowienia końcowe
V) Testimonium

Przykład: Traktat akcesyjny (składa się z 3 części)
•    Umowa – stanowiąca podstawę przyjęcia państwa do UE ( w tym do WE)
•    Dokument stanowiący jej integralną część regulujący odrębne warunki uzyskania członkostwa i dostosowania traktatów założycielskich do nowych państw w przestrzeni UE.
•    Towarzyszące traktatowi deklaracje polityczne.

Tak, więc traktat stanowi o:
a)    Przystąpieniu do UE (WE)
b)    Dotyczy warunków przystąpienia do UE 10 państw. Sam ten akt składa się z stanowiących „integralną całość”:
o    62 art.
o    XVIII załączników
o    10 protokołów
c)    Akt końcowy (deklaracje polityczne)