Prawo Międzynarodowe

Udział rządu w obrocie traktatowym to efekt narastającej jego roli (XIX/XX) i potrzeba odciążenia głowy państwa.
Akt zatwierdzenia - zwieńcza procedurę mniej uroczystą, a i forma aktu o tym świadczy.
Kategorie umów zatwierdzanych - to umowy, które nie wymagają ratyfikacji, a których przedmiot regulacji dotyczy materii kilku resortów.
Publikowane co do zasady w dzienniku urzędowym "monitor polski"


 Uchwała Rady Ministrów
z dnia ....
w sprawie zatwierdzenia Umowy miedzy Rządem RP a Rządem... podpisanej w ... dnia... roku...
Rada Ministrów uchwala co następuje:
$1 Zatwierdza się (Umowę) między Rządem RP a Rządem.. o .. podpisaną.. w ... dnia... roku....
$2 Upoważnia się Ministra Spraw Zagranicznych do dokonania odpowiedniej notyfikacji Rządowi....
$3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
Prezes Rady Ministrów
(podpis)


Dokument przyjęcia (?)

Art.11KW „Zgoda państwa na związanie się traktatem może być wyrażona przez podpisanie, wymianę dokumentów stanowiących traktat, ratyfikacje przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie albo w jakikolwiek inny uzgodniony sposób”.

Czy to oryginalny sposób związywania się traktatem?

Formę „przyjęcia” łączy się z praktyka umieszczania w klauzuli przyjęcia, która implikuje dopuszczenie zróżnicowanego związania się z traktatem-bądź w drodze ratyfikacji, bądź zatwierdzenia.


III etap-Faza notyfikowania (stronom traktatu) o podjętej decyzji.
Dokonanie notyfikacji warunkiem narodzin traktatowego reżimu w sferze prawa międzynarodowego

Ratyfikacja
Umowa dwustronna-uroczysta wymiana dokumentów
Umowa wielostronna-przesłanie dokumentu do depozytariusza

Zatwierdzenie
Umowa dwustronna-przesłanie dokumentu partnerowi
Umowa wielostronna-przesłanie dokumentu do depozytariusza


IV etap
Faza wejścia traktatu zgodnie z jego postanowieniami:
Moment związania się umowa może, lecz nie musi być momentem wejścia w życie.


Tryb prosty
Fazy zawierania umowy:
bądź kumulują się w jednym akcie- w akcie podpisania;
bądź swoiście kumulują się- w akcie wymiany not, listów;
bądź kumulują się (pomijając I etap)- w akcie przystąpienia.


Wymiana listów, not stanowiących umowę- ponad 50% ogółu zawieranych umów międzynarodowych

Nota propozycja zawarcia porozumienia zawiera proponowane uregulowanie.

Nota akceptująca propozycje przytacza in extenso proponowane w ofercie uregulowanie.

Moment przyjęcia noty akceptującej moment wejścia porozumienia w życie, chyba, że inaczej ustalono.

Noty personalne (np. MrSZ do MrSZ); noty werbalne (urząd do urzędu);


Podstawowe cechy umów zawieranych w drodze podpisania i wymiany not stanowiących umowę.

To umowy, które (których);
-zawarcie jest ex ante autoryzowane przez organ ustawodawczy lub rząd;
-dotyczą zobowiązań krótkoterminowych ( nieprzekraczających 1 roku);
-dotyczą postanowień wcześniej ratyfikowanego lub zatwierdzonego traktatu;
-są zawierane w okolicznościach nadzwyczajnych;
przedmiotowo są najczęściej-umowami handlowymi, finansowymi, wojskowymi;
-stanowią (podpisy; wymiana not stanowiących umowę) ponad 60% ogółu umów międzynarodowych;


Przystąpienie- ta formuła dotyczy związywania się umowami wielostronnymi; nie obejmuje etapu negocjacji, przyjmowania i uwierzytelnienia tekstu- bowiem dotyczy umów, które już istnieją i skutkują.

Przystąpienie może być:
-formułą, która istnieje obok innego sposobu związania się umową np. ratyfikacji;
-może być wyłącznym sposobem wyrażenia zgody na związania się traktatem

Zainteresowane państwo jeśli ma do dyspozycji jedynie formułę przystąpienia lub chce związać się tą umową, to podejmuje:
decyzje o związaniu się nią w tej formie;
sporządza dokument przystąpienia;
i notyfikuje o przystąpieniu depozytariuszowi umowy.


Nie do każdej umowy można przystąpić.