Prawo Międzynarodowe

Rola wielkich Mocarstw:

Art6. Traktatu paryskiego (20.11.1815) Akt uznania i wieczystej neutralności Szwajcarii i Sabaudii.

„Dla Ułatwienia wykonywania niniejszego traktatu i umocnienia ścisłych więzów, które jednoczą dziś suwerenów dla szczęścia świata, Wysokie Umawiające się strony są przekonane o potrzebie zwoływania w wyznaczonym czasie, bądź pod bezpośrednim przewodnictwem suwerenów, bądź też ich ministrów pełnomocnych, spotkań poświęconych najważniejszym sprawom będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także omówieniu środków, które w danym czasie będą najbardziej stosowne  dla utrzymania spokoju, a także zapewnienia pomyślności poddanym i utrzymaniu pokoju w Europie.”

Wysokie umawiające się strony – Mocarstwa


Art. 7 traktatu paryskiego (30.03.1956) – Traktat Pokoju i Przyjaźni między Austrią Francją, Zjednoczonym Królestwem..., Prusami, Rosją, Sardynią i Turcją – stwierdzał, że państwa europejskie "uznają niniejszym Wysoka Portę za przypuszczoną do udziału w korzyściach europejskiego prawa narodów i koncertu europejskiego. (...) zobowiązują się każde ze swej strony szanować niezawisłość i terytorialną całość Państwa Ottomańskiego, zaręczając wspólne ścisłe przestrzeganie zobowiązania tego, i wskutek tego uważać będą wszelki akt, który by zdolny był je naruszyć, za kwestię interesu powszechnego” .

Traktat berliński (13.07.1878)- porządek terytorialny (plityczny)na Bałkanach

Akt generalny Konferencji Berlińskiej (26.02.1885) porządek terytorialny w Afryce


Konferencja w Monachium (29-30.03.1938) na której Francja, Wlk. Brytania, Włochy i
Niemcy decydowały o losach Czechosłowacji bez jej udziału;

Konferencja w Jałcie (02.1945)

Art. 24 Karty NZ

„W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej reakcji ONZ członkowie nakładają na Radę Bezpieczeństwa główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz uznają, że Rada Bezpieczeństwa działa z tytułu tej odpowiedzialności z ich ramienia.”


Kosovo,
 Resolution 1244 (1999)
“The Security Council,
(…) Welcoming the general principles on a political solution to the Kosovo crisis adopted 6 May 1999 (S/1999/516, annex 1 to this resolution) …
Annex 1 Statement by the Chairman on the conclusion of the meeting of the G-8 Foreign Ministers held at the Petersberg Centre on 6 May 1999
The G-8 Foreign Ministers adopted the following general principles on the political solution to the Kosovo crisis: (…)”


2. Przejawy postępującej instytucjonalizacji obrotu

Akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego (9.06.1815) - Instytucja rzeki międzynarodowej

Art. CVIII „Mocarstwa, których kraj oddziela albo przecina ta sama rzeka żeglowna, zobowiązują się uporządkować za wspólną zgodą wszystko to, co się tyczy żeglugi na tej rzece. W tym celu zamianują one Komisarzy, którzy się zbiorą najpóźniej w sześć miesięcy po zakończeniu Kongresu i którzy wezmą za podstawy swoich prac zasady wyrażone w następujących artykułach”.

Art. CIX – CXV -  stanowiły m. in., że:

„Żegluga... będzie zupełnie wolna w całym jej biegu”
„System... poboru opłat jak i co do utrzymania policji, będzie na całym biegu rzeki, o ile to się da zrobić, tenże sam”
„Opłaty od żeglugi „ustanowione będą w sposób  jednostajny, niezmienny i... niezawisły”...


Art. CXVI „Wszystko, o czym wspominają artykuły poprzedzające, określi się przez regulamin wspólny, który obejmie wszystko co by wymagało dalszego określenia. Regulamin raz ustanowiony nie będzie mógł być zmieniony, jak tylko za przyzwoleniem wszystkich Państw nadrzecznych, których staraniem będzie obmyśleć środki do jego wykonania w sposób odpowiedni i stosowny do okoliczności i miejsca”.

Art. CXVII „Przepisy szczególne tyczące się żeglugi na Renie, Nekarze, Menie, Mozeli, Mozie i Skaldzie, tak jak się znajdują przyłączone do niniejszego akty, będą miały tę samą moc i ważność, jak gdyby były dosłownie tu zamieszczone’.

Komisarze pełnomocnicy państw;
Regulamin – umowa międzynarodowa;
Umowa ustanawia tzw. komisje rzeczne aplikujące reguły regulaminu w całym biegu rzeki – pierwowzór OM.

Dunaj, Ren, Niger , Indus, Amazonka…


Międzynarodowy Związek  Telegraficzny 1865,
Światowy Związek Pocztowy1874,
Międzynarodowe Biuro Miar i Wag 1875.

W XIX wieku – „...utworzono ponad 450 prywatnych lub pozarządowych (NGO’s) organizacji międzynarodowych i ponad 30 organizacji rządowych”.


3. Zakres przedmiotowych charakterystycznych dla XIX wieku regulacji

Prawo wojenne (ius ad bellumi ius in belllo);
Międzynarodowa komunikacja sensu largo;
Obrót gospodarczy;
Status osób fizycznych;