Społeczność Międzynarodowa

Ubi societas tibi ius – Gdzie społeczeństwo tam prawo. Każde ze społeczeństw potrzebuje reguł normujących jej bytowanie – norm, standardów, instytucji i procedur służących:  Urzeczywistnianiu wartości, które członkowie społeczności dzielą  Urzeczywistnianiu tych wartości (poprzez ukształtowanie „reguł gry”) służących: - zabezpieczaniu indywidualnych i grupowych interesów - ustanowieniu ładu, porządku, bezpieczeństwa w obrębie społeczności i w jej relacji ze światem zewnętrznym - rozwoju społeczności Prawo międzynarodowe publiczne – zdystansowane względem aktów pr. wewnętrznego innych państw Prawo międzynarodowe prywatne – to głównie akty prawa wewnętrznego; reguluje prawne kolizje międzynarodowe np. ktoś dziedziczy spadek po babci mieszkającej w innym kraju

Społeczność krajowa (państwowa) tworzą:
o Zamieszkujący przestrzeń krajową ludzie – osoby fizyczne (oraz tworzone przez ludzi sztuczne podmioty – osoby prawne)
o Społecznie wyodrębnione pewne struktury państwa – w obrębie urzeczywistnianie dzielone przez społeczne wartości
o Ustawa zwierzchnia w relacji wobec siebie władzy
o Wskazuje autorytet ustanowionej przez siebie władzy – władzy publicznej (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej)

Kto jest udziałowcem społeczności międzynarodowej?
1) Państwa – 191(192) członków ONZ – najważniejsi udziałowcy!!! • Suwerenne państwa (XV/XVI w.) • Suwerenne narodowe państwa (XIX…) Struktury państwowe powstały ok. 6000 lat temu, gdy ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia.
2) Rządowe organizacje międzynarodowe powoływane przez państwa traktatem (statut) autonomiczne podmiotowo byty – jest ich ok. 300.
3) Opinia publiczna – pozarządowe organizacje międzynarodowe - NGO’s
4) Spółki wielonarodowe (ponadnarodowe)
5) Jednostki- osoby fizyczne

AD 1 PAŃSTWA

– zasadniczy komponent społeczności międzynarodowej o wspólnota, która składa się z terytorium i ludności poddanej zorganizowanej władzy politycznej i charakteryzującej się suwerennością Komisja Arbitrażowa ds. Jugosławii -opinia 1 29.11.1991 Znamiona państwowości • terytorium • ludność • władza (suwerenna) Państwa – 191 członków ONZ + 2 państwa poza ONZ (Tajwan, Watykan) 2050 => 9,1 mld ludności Suwerenność – niezależność państwa (od momentu powstania) od wszelkiej władzy w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (suwerenność zewnętrzna) oraz samodzielność w regulowaniu spraw wewnętrznych (suwerenność wewnętrzna)

Suwerenne państwa o 1648 – traktaty wersalskie (koniec wojny 30-letniej) 2 traktaty › świadczy to o relacjach bilateralnych ( jeszcze nie wielostronne); negocjacje prowadzone przez równych sobie, nie podlegających zewnętrznej władzy o 1300 – 1800 – proces nie zakończył się w 1648 Suwerenne narodowe państwa › 1800 - ... Współcześnie państwa suwerenne stają się państwami narodowymi np. u schyłku XIX wieku Francuzi zaczynają się postrzegać jako citoyens = obywatele państwa Państwo jako wyodrębniony w przestrzeni podmiot (precyzyjne określenie zasięgu i granic władztwa terytorialnego) też tworzy się podczas Rewolucji Francuskiej Do tej pory określenie suwerennej państwowości w jakiś granicach nie było potrzebne Domena prywatne i publiczna nie były rozdzielone, domenę budowano poprzez wojny, alianse, sojusze, mariaże LOCKE – państwo jest umową społeczną, wolą społeczności, władza ma obowiązek budowania pomyślności w przestrzeni, którą włada – stąd potrzeba tłumaczenia tej przestrzeni Akt uznania i gwarancji wieczystej suwerenności Szwajcarii i części Sabaudii (Paryż, 20.1.1815) Ustabilizowanie się znaczenia terytorialności państwa

AD 2 RZĄDOWE OGRANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

=> GO’s Konwencja wiedeńska o prawie traktatów między państwami a organizacjami międzynarodowymi (1986). o Związek państw oparty na fundamencie traktatowym, wyposażony w statut i wspólne organy oraz posiadający osobowość prawną różną od osobowości prawnej państw członkowskich(definicja GO) Co jest następstwem zawarcia umowy, przyjęcia statutu? Sformalizowany sposób prowadzenia polityki - decyzje podejmowane na podstawie ustanowionych wcześniej procedur - doprecyzowanie funkcji państwa Skala, innego niż w formule państwa, sformalizowanego sposobu prowadzenia polityki 1909 - 176 GO’s 2004 – 6415 GO’s Przyczyna powoływania GO’s o Legitymacja › ochrona indywidualnych interesów i równych praw obywateli i państw o Środki, mechanizmy, narzędzia służące prowadzeniu przez państwa członkowskie „własnych” polityk w intencji wypracowania wspólnego stanowiska (1815) o Podmiot autonomiczny, osoba w relacji wobec państw członkowskich (współcześnie) 1815 – komisje rzeczne służące umiędzynarodowieniu szlaków rzecznych

Drugi sposób postrzegania OI(organization international) dominuje w refleksji prawno międzynarodowej Une volonté distincte- osobna, wyodrębniona wola Od 1815 OI z narzędzi stają się podmiotami, rywalami państwa, wyemancypowują się Rola GO’s Powszechne: › ONZ (Zgromadzenia Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Gospodarczo-Społeczna, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Rada Powiernicza) 1945 Rola ONZ - cecha ponad narodowości Powstała „to remedy serious global problems’’ › organizacje wyspecjalizowane ONZ (ILO/MOP 1919, WHO 1945) › inne: Światowa Organizacja Handlu (WTO 1994) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD 1960 –30 państw) Ponadregionalne: NATO 1949 OPEC 1960 Regionalne: Rada Europy 1949 Liga Arabska 1945 UE/WE

Czytaj dalej...