Prawo Międzynarodowe

Np. w wyroku sądu polskiego w sprawie zasądzenia na rzecz osoby alimentów, orzekającego karę pozbawienia wolności, czy też decyzji podatkowej właściwego organu… Zakres wykonywania tej kompetencji/jurysdykcji wyznaczą przede wszystkim umowy (wielostronne, dwustronne) przewidujące nadanie aktom sądowym skuteczności czy też określające rygory podatkowe… Należą do nich odpowiednio m.in. umowy o wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych…, umowy o ekstradycji…, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania… Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Lugano – 16.08.1988) – RP 19 stroną konwencji. Ratyfikacja – 1999 roku; „15” + Islandia, Norwegia, Szwajcaria. „Wysokie Umawiające Strony pragnąc wzmocnienia na swych terytoriach ochrony prawnej osób tam zamieszkałych, zważywszy że konieczne jest określenie międzynarodowej jurysdykcji ich sądów, ułatwienia uznawania orzeczeń i wprowadzenie sprawnego postępowania zapewniającego wykonywanie orzeczeń, dokumentów urzędowych i ugod sądowych(…) uzgodniły co następuje(…) … art.26 Orzeczenia wydane w jednym z umawiających się państw są uznawane w innych umawiających się państwach bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania.” Konflikt jurysdykcji- o którym mowa eliminowany jest również autonomicznie w obrębie WE. Konwencja Brukselska z 1968 r. w sprawie wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych …(EWG…) Obecnie zaś… Rozporządzenie (44/2001) w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych; Rozporządzenie (2201/2003) dotyczące jurysdykcji i uznawania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Poza Europą… dochodzenie roszczeń alimentacyjnych… Nowojorska konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych z 1956 roku (1961); Ekstradycja – współdziałanie państw polegające na podejrzanego lub przestępcy państwu, które wykonuje wobec niego kompetencje/jurysdykcje polegającą na osądzeniu lub wykonaniu orzeczonej kary. Najczęściej wniosek dotyczy osób (obywateli własnych) usiłujących ujść przed wymiarem sprawiedliwości. Zasady współdziałania państw: • Podstawą ekstradycji jedynie czyn zagrożony karą w obu państwach; • Osobę wydaną można ścigać wyłącznie za przestępstwa wskazane we wniosku ekstradycyjnym jak i karać w sposób we wniosku wskazany; • Nie wydaje się osób, którym udzielono azylu; • Co do zasady nie wydaje się własnych obywateli; W tradycji umowa dwustronna szczegółowo ustala kto podlega ekstradycji, za jakie przestępstwa i w jaki sposób i przez kogo powinien być przedstawiony wniosek o ekstradycję. Ale… w kontekście europejskim umowy wielostronne dotyczące ekstradycji… Z jednej strony europejska (RE) konwencja o ekstradycji z 13.12.1957 (RP stroną od 1993)