Prawo Międzynarodowe

- prawo zaciągania zobowiązań międzynarodowych i towarzyszący mu obowiązek wykonywania ich w dobrej wierze (ius tractatuum); - prawo legacji (ius legationis) – prawo kształtowania stosunków przy pomocy wyspecjalizowanych służb – dyplomatycznej i konsularnej; - prawo uczestniczenia w OI; prawo do ochrony swej suwerenności, co przekłada się na: - prawo do respektowania zasady zakazującej ingerencji w sprawy należące do wyłącznej kompetencji państwa; - prawo do respektowania immunitetu państwa; - prawo do dochodzenia roszczeń i ponoszenia odpowiedzialności; - prawo do samoobrony; prawa nabyte to prawa nabyte w wyniku realizacji praw zasadniczych w następstwie wchodzenia w relacje z innymi państwami. II. Wskazany zbiór praw zasadniczych oznacza to, że ten kto się z nimi rodzi i zaczyna je uprawiać (pozyskując prawa nabyte), w istocie swej zaczyna realizować przyznane lub nadane państwu prawo międzynarodowe kompetencje (uprawnienia) Suwerenność przekłada się zatem „operacyjnie” na pewien zbiór kompetencji jakie wykonuje państwo. Te kompetencje państwo realizuje w obrębie swoich granic i w relacji wobec „świata zewnętrznego”. Analiza kompetencji państwa czyniona jest z tej przyczyny ratione loci, bowiem w zasadniczym swym wymiarze są one zakotwiczone (spełniają się) w określonej przestrzeni. Określonej przestrzeni... ? Chodzi o/// 1. terytorium państwa: - terytorium lądowe; - terytorium morskie (wody terytorialne: wody wewnętrzne i morze terytorialne) – problemy delimitacji 12Mn - terytorium powietrzne – problemy delimitacji – 30/120 km 2. Inne terytorium państwa przestrzenie, to przed wszystkim: tzw., przestrzenie międzynarodowe będące res communis: tj., morze pełne, dno mórz i oceanów, przestrzeń kosmiczną, Antarktykę; Wykonywanie kompetencji ma, gdy analizować dwa aspekty: - materialny – gdy kompetencje aktywności odnosimy do przedmiotowej palety życia społecznego organizowanego przez władze państwowe; tak określających tożsamość polityczną, ekonomiczną, kulturalną, społeczną państwa (wewnętrzny), jak i dziedzin życia społecznego będących przedmiotem „wspólnego” zainteresowania społeczności międzynarodowej (zewnętrzny); - formalny – gdy kompetencje aktywności odnosimy do zdolności stanowienia norm prawa koniecznych dla zorganizowania danej dziedziny życia społecznego, jak i zdolność zabezpieczania ich wykonania (egzekucja norm); ten typ aktywności opisuje termin: „jurysdykcja”, „wykonywanie jurysdykcji”; Wykonywanie kompetencji/wykonywanie jurysdykcji (!!!) Wg US Restatement - trzy aspekty jurysdykcji: -jurysdykcja normodawcza polegająca ,,na ustanowieniu reguł prawa normujących działania , stosunki lub status osób , materialne interesy osób , dokonywana poprzez ustawodawstwo , akty wykonawcze lub rozkazy , przepisy administracyjne lub postanowienia sądowe; - jurysdykcja sądownicza polegająca na ,, poddaniu osób lub rzeczy postępowaniu sądów lub trybunałów administracyjnych , postępowaniu cywilnym i karnym (...) "