Prawo Międzynarodowe

Z drugiej strony… Konwencja z 1995 w sprawie uproszczonej procedury ekstradycyjnej między państwami Unii Europejskiej Konwencja z 1996 w sprawie ekstradycji między państwami Unii Europejskiej Lecz również w UE następuje odejście od formuł ekstradycyjnych czego wyrazem Decyzja Ramowa Rady w sprawie europejskiego nakazu aresztowania(wydania) z 13.06.2002 a w perspektywie przewiduje się wprowadzenie unijnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych-nie ograniczonych do orzeczeń kończących postępowanie karne lecz obejmujących swym zakresem wszelkie decyzje wydawane w toku postępowania. Umowa między rządem PRL a rządem Zjednoczonego Królestwa w sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania w zakresie od dochodów i zysków majątkowych podpisana w Londynie 16.12.1976 r. Polska ma umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania z około 80 państwami w tym wszystkimi państwami europejskimi. Obywatele polscy przebywający i pracujący w UK, jeśli nie wiążą swojej przyszłości z UK, pozostają podatnikiem polskim i ciąża na nich obowiązki określone w umowie… Przewiduje ta właśnie umowa tzw. Metodę odliczania a więc przewiduje zmniejszanie podatku należnego RP o podatek zapłacony w UK (tam 20% w RP „resztę”) Gdy mieć na uwadze „akty pomocy”- akty opieki dyplomatycznej – zakres tej kompetencji określa prawo zwyczajowe „Jest elementarną zasadą prawa zwyczajowego zasada, która upoważnia państwo do ochrony swoich obywateli dotkniętych naruszeniami prawa międzynarodowego a popełnionymi przez inne państwo w sytuacji gdy nie uzyskują oni sprawiedliwości sięgając po inne środki prawne(…) Mając na uwadze swoich obywateli, uruchamiając na ich rzecz działania dyplomatyczne lub międzynarodowe działania sądowe, państwo wykonuje swoje prawo(…) Prawo to może być wykonywane jedynie na rzecz swojego obywatela bowiem z braku szczegółowych porozumień jedynie więzy obywatelstwa istniejącego pomiędzy państwem a jednostką dają państwu tytuł do sprawowania nad nią opieki dyplomatycznej. ” (STSM w sprawie Mavromatis 1924) Opieka dyplomatyczna w praktycznym wymiarze polega na: • Bądź na złożeniu przez państwo obywatelstwa stosownych oświadczeń kierowanych do władz politycznych i/lub administracyjnych państwa goszczącego, wnoszących o wyjaśnienie sytuacji, statusu własnego , położenia obywatela W przypadku niepowodzenia w dochodzeniu przez jednostkę sprawiedliwości przed sądami państwa goszczącego, państwo sprawujące opiekę dyplomatyczną podejmuje działania prowadzące do wywołania sporu międzynarodowego i jego rozwiązania (np. Trail Smelter 1941; Barcelona Traction 1970) Barcelona Traction 1970 W 1948 roku sędzia hiszpański wydał wyrok stwierdzający upadłość spółki akcyjnej Barcelona Traction, która była w tamtej dobie jednym z najważniejszych podmiotów w branży elektrycznej w Hiszpanii. Spółka była ustanowiona wg prawa kanadyjskiego i w Kanadzie zarejestrowana. Większość udziałów w niej należała do akcjonariuszy belgijskich. Belgia interweniowała w interesie swoich obywateli u władz hiszpańskich. Wobec fiaska negocjacji Belgia w niosła sprawę do MTS.