Prawo Międzynarodowe

Powstanie państwa.. Przekształcenie się państwa… na czym polega Wszelka “restrukturyzacja” kompetencji państwa będąca rezultatem jego przekształceń jest następstwem zmian zachodzących w obrębie elementów składowych państwa tzn.: terytorium, ludności i władzy Zmiana konfiguracji kompetencji jest zatem konsekwencją: zarówno zmian “wymiernych” przestrzennie i osobowo; – w przypadku terytorium- zmian ilościowych będących następstwem rozbudowania przestrzeni wykonywanego władztwa i jakościowych będących możliwym następstwem 'rozbudowania' przedmiotu władztwa; – w przypadku ludności- zmian ilościowych i jakościowych wynikających ze zmiany składu ludności państwa; ale także skutkiem zmian “charakterologicznych” podmiotu państwowego- tj. Zmian zachodzących w obrębie elementu „władzy”. Ad. A. Impulsem formalnym dla zajścia zmian w elemencie- “terytorium”- powodującym “restrukturyzację” kompetencji jest – umowa cesji- zbycie przez jedno z państw części terytorium i nabycie tej części przez drugie państwo lub... – akt inkorporacji państwa- państwo znika w następstwie włączenia, inkorporowania jego terytorium w obręb państwa istniejącego, tzw. Zjednoczenie Niemiec. Takie zatem zdarzenie - jak cesja i inkorporacja... wywołują zmiany kompetencji/jurysdykcji w sensie 'ilościowym'- rozszerzenie przestrzennego zakresu kompetencji/jurysdykcji o obszar cedowany, inkorporowany... mogą wywołać także 'jakościowe' zmiany kompetencji/jurysdykcji - rozbudowanie przedmiotu władztwa- np. Terytorium cedowane, inkorporowane posiada 'części' umiędzynarodowione np. zdemilitaryzowane i/lub zneutralizowane, międzynarodowy kanał, cieśniny..., co implikuje wykonywanie 'nowych kompetencji' przez cesjonariusza lub inkorporującego; Ad. B. Impulsem formalnym dla zmian w elemencie 'ludność'- powodującym “restrukturyzację' kompetencji/jurysdykcji jest również cesja i inkorporacja. Skutki zdarzeń oddziałują na: zakres zupełności kompetencji/jurysdykcji- aspekt personalny jak i zakres realizowanej kompetencji/jurysdykcji personalnej W pierwszym przypadku zmiany polegać mogą: na 'ilościowych' przekształceniach kompetencji - inkorporacja, jak i cesja są źródłem ilościowych zmian w składzie ludności państw; jak i jakościowym przekształceniu kompetencji - zmieniony skład populacji może wywołać nieistniejący dotąd u cesjonariusza, inkorporującego “nowy problem”- np. problem ochrony (nabytej) mniejszości, czy też zintensyfikowania obowiązku jej ochrony; Zmiany w zakresie wykonywania kompetencji personalnej... zwiększenie się liczby ludności, implikuje intensywność wykonywania- kompetencji/jurysdykcji personalnej- miarą czego min. Potencjalny wzrost interwencji państwa w ramach opieki dyplomatycznej. Ad. C. Impulsy dla zmiany w elemencie 'władza'- powodującym restrukturyzację kompetencji są...