Prawo Międzynarodowe

2. Kompetencje terytorialne szczegółowe(funkcjonalne) realizowane samodzielnie, w tzw. przestrzeniach międzynarodowych tj. przestrzeniach nie poddanych niczyjemu zwierzchnictwu. 3. Wreszcie kompetencje personalne; polegające na wykonywaniu przez państwo kompetencji/jurysdykcji wobec własnych obywateli przebywających poza narodowym terytorium. Przykłady(1): kompetencji terytorialnych, przyznanych indywidualnie, wykonywanych samodzielnie: Następstwo umowy cesji terytorium, której nie towarzyszy przekazanie suwerenności państwowej (dzierżawa terytorium): Cesja na rzecz UK enklawy Hong-Kongu na okres 99 lat(traktatem pekińskim z 1898 roku), zwrot enklawy w 1997; umowy o bezterminowym dysponowaniu przestrzeniami „baz wojennych”, umowy między Kubą a USA-1903 i 1934-oddające US „w wieczystą dzierżawę” bazę w Guantanamo; Okupacja terytorium okupacja wojskowa: kompetencja terytorialna, przyznana generalnie, wykonywana samodzielnie jest: efektem, następstwem prowadzonych działań wojennych; stanu przedłużającej się obecności zbrojnej na części lub całości terytorium państwa obcego stanowi ratio okupacyjnego reżimu; kompetencje okupant wykonuje wyłącznie, nie dzieli jej z nikim; fakt wykonywania tej władzy nie oznacza przeniesienia suwerenności nad tym terytorium na okupanta; umocowanie do działania i zakres kompetencji określają = reguły IV konwencji haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej i reguły dołączonym do niej Regulaminu haskiego oraz konwencje genewskie(III i IV) z 1949 roku; Resolution 1483 (2003) – 22 May 2003; The Security Council (...) Nothing the letter of 8 May 2003 from the Permanent Representatives of the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the President of the Security Council (S/2003/538) and recognizing the specific authorities, responsibilities, and obligations under applicable international law of these states as occupying powers under unified command (...) Okupacja pokojowa-następstwo indywidualnego umocowania w prawie przewidzianego traktatem(traktatem pokoju) –reżim prowadzenia okupacji określa traktat – np. traktat poczdamski z 2. 08. 1945 roku w kwestii okupacji przez Mocarstwa zwycięskie terytorium pokonanych Niemiec. Przykład kompetencji terytorialnych przyznanych indywidualnie wykonywanych pod kontrolą międzynarodową: terytoria mandatowe –system mandatowy; terytoria powiernicze –system powiernictwa; Terytoria mandatowe – system mandatowy; Po zakończeniu pierwszej wojny światowej pytanie o los społeczności dwóch kategorii terytoriów.... koloni niemieckich oraz terytoriów pojawiających się w następstwie rozpadu Imperium Otomańskiego; W sumie około 3 mln km 2-leżące w newralgicznych miejscach globu (Bliski Wschód). Kompromisowe rozwiązanie... Wg art. 22 traktatu wersalskiego (część paktu LN) –w/w terytoria „ (...) zamieszkane przez ludy, jeszcze niezdolne do samodzielnego rządzenia w szczególnie trudnych warunkach nowożytnego świata.” Są przedmiotem uwagi i troski organizujących nowy porządek.