Prawo Międzynarodowe

Klasyfikacja źródeł prawa międzynarodowego – art. 38 § 1 a-c Statutu MTS
- umowa, zwyczaj, ogólne zasady prawa.

+

Akty jednostronne państw;

Akty jednostronne organizacji międzynarodowych;Akty jednostronne organizacji międzynarodowych = uchwały organów organizacji międzynarodowej.

Termin opisujący formułę ekspresji woli organizacji międzynarodowej – autonomicznego podmiotu, podmiotu różnego od państw tworzących OI.

Uchwały nazywane są różnie:
-    rezolucje
-    zalecenia
-    rekomendacje
-    decyzje
-    rozporządzenia
-    dyrektywy
-    opinie doradcze
-    wyroki (orzeczenia)

Statuty organizacji międzynarodowych na ogół nie określają charakteru uchwał o których mowa w statucie organizacji.

Art. 249 TWE – jest wyjątkiem potwierdzającym regułę

Świadomi zróżnicowanego nazewnictwa uchwał, zróżnicowanych ich funkcji, natury, dzielimy je generalnie na:

a.    uchwały, będące uchwałami organów o charakterze sądowym oraz na
b.    uchwały nie będące uchwałami organów o charakterze sądowym;

Analizując ‘urodę’ tego podziału sięgać będziemy po przykłady normodawczych aktywności organów ONZ i organów organizacji wyspecjalizowanych ONZ

A.    uchwały będące uchwałami organów sądowych dzielimy na:
uchwały wiążące – zobowiązujące adresatów;
i na uchwały niewiążące;
                
orzeczenia, wyroki – są uchwałami wiążącymi adresatów – strony sporu;

art. 59 Statutu MTS – „Wyrok Trybunału ma moc obowiązującą tylko między stronami i odnośnie do rozstrzyganej sprawy”

opinie doradcze – mocy wiążącej nie mają;

art. 65.1. Statutu MTS – „Trybunał może wydać opinię doradczą w jakiejkolwiek kwestii prawnej na żądanie organu upoważnionego przez Kartę NZ, albo też zgodnie z nią upoważnionego do przedstawienia takiego żądania”.

Czyje zatem?