Prawo Międzynarodowe

Każda zmiana w obrębie władzy oddziaływać może na konfigurację kompetencji/jurysdykcji państwowych; w mniejszym stopniu w następstwie konstytucyjnej zmiany rządów- kontynuacja polityk (?); w znaczącym, w następstwie zmiany władzy w drodze pozakonstytucyjnej tj. w drodze “zamachu stanu”(rewolucja)- zmiana polityk; Konstatując praktykę powstawania państw, jak i praktykę przekształceń jakim państwo podlega, oczywistym jest to, ze fenomen państwa ma swoją dynamikę, ta zaś ściśle powiązana jest z odpowiednim konfigurowaniem kompetencji/jurysdykcji państwa. Skonstatowanie tej zależności prowadzi do pytania: W jakim stopniu akt powstania państwa jak i przekształceń państwa jest normowany prawem międzynarodowym? Powstanie państwa jest samo w sobie “kaprysem historii”, jego powstanie nie jest normowane prawem... podobnie jak przyczyny, wywołujące przekształcenie państwa... Prawo międzynarodowe pozostaje: bezstronnym obserwatorem narodzin i śmierci państw; i bezstronnym obserwatorem inicjacji przekształceń jakim one ulegają; to jednak musi organizować życie zbiorowości suwerennych państw; musi porządkować bieg i skutki oddziaływania tych dynamicznych procesów (powstania i przekształceń), bowiem rzutują one na zakres, sposób i jakość wykonywania kompetencji/jurysdykcji przez wszystkich członków społeczności międzynarodowej. Prawo międzynarodowe zatem: Interesuje się procesem powstania państwa i identyfikuje przyjęte w prawie sposoby powstania państw (dekolonizacja, secesja, podział, zjednoczenie); Interesuje się tym jak państwowy podmiot nabywa i zbywa (części) terytorium- umowa cesji; określa reguły nabywania i zbywania części terytorium spełnienie których o prawnej trwałości takich przekształceń; Interesuje się skutkami jakie niesie dla prawa międzynarodowego 'zmiana gospodarza' na terytorium; tzn. Losem związanych z terytorium zobowiązań międzynarodowych- poprzez wskazanie reguł ich ('dziedziczenia') sukcesji; ustanawia mechanizm, za pomocą którego, powstanie państwa jak i jego przekształcenie a w następstwie tych zdarzeń zmiany struktury kompetencji stają się skuteczne w obrębie społeczności państw- jest nim instytucja uznania ( akt jednostronny akomodujący w płaszczyźnie prawa międzynarodowego skutki pewnych zdarzeń.) Sposoby powstawania państw: – terytorium państwowo niezorganizowane (powstanie pierwotne); – terytorium państwowo zorganizowane (powstanie pochodne)- wolą ludności lub decyzją polityczną państw; Współczesny kształt mapy politycznej świata jest następstwem; – emancypacji obszarów powierniczych i niesamodzielnych - akty dekolonizacji; – przekształceń w przestrzeniach państwowo zorganizowanych - akty secesji, podziału, zjednoczenia; Proces dekolonizacji - sposób powstawania państwa. Karta NZ wskazując w art. 1 na cele NZ po wskazaniu ' międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa', wskazuje na potrzebę 'poszanowania zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów'...